Mistři ČR 2018 ve skupinách - PRO / SEMI-PRO / STREET
 

Pro novináře

Podmínky platnosti akreditace - Práva a povinnosti akreditované osoby

 1. Označení akreditované osoby (reflexní vestou CDS) bude nošeno viditelně na sobě, je nepřenosné, majetkem promotéra závodu a porušení bezpečnostních či organizačních pravidel závodu, jakož i neuposlechnutí instrukcí organizačních pracovníků vede k okamžitému odebrání tohoto označení a vykázání dané osoby z areálu autodromu. Na vestě musí být uvedeno číslo CDS. Reflexní vesta CDS neopravňuje k vjezdu jakýchkoliv vozidel.
 2. Akreditovaná osoba může materiály získané v rámci akreditace využívat pouze k žurnalistickým účelům. Použití materiálu ke komerčnímu účelu se řídí dodatkem č. 1 těchto podmínek.
 3. Každá akreditovaná osoba má právo vstupovat i do prostor závodu, které nejsou divákům přístupné, vždy jen s oblečenou reflexní vestou a za bezpodmínečného dodržování veškerých bezpečnostních pravidel motoristického sportu, pokynů pořadatelské služby, promotéra, traťových komisařů a bezpečnostní služby. Svým chováním nesmí ohrozit hladký průběh závodu, svou bezpečnost ani bezpečnost jiných osob.
 4. Akreditovaná strana a každý držitel pasu si je vědom toho, že motoristický sport je nebezpečný a daného podniku se zúčastňuje na vlastní nebezpečí. Zavazuje se, že nyní, ani nikdy v budoucnosti nebude požadovat náhradu, svalovat odpovědnost, obviňovat či žalovat promotéra ani majitele autodromu, účastnící se teamy nebo jezdce, jiné organizace participující na podniku, včetně ředitelství, jednotlivých členů, činovníků, zaměstnanců, agentů, pracovníků služeb, zástupců a smluvních partnerů v případě, že dojde k osobnímu zranění, úmrtí nebo ztrátě jakéhokoliv druhu a na straně držitele pasu v souvislosti s jeho přítomností na podniku.
 5. Akreditovaná strana se zavazuje nepoškozovat promotéra a nepožadovat po nich, ani jejich činitelích, náhradu za jakékoliv škody způsobené třetí stranou (osobní zranění, úmrtí, škody nebo ztráty jiného druhu), které vznikly při daném podniku.
 6. Pokud v průběhu akreditačního řízení dojde ke zrušení spolupráce s vysílající organizací, má žadatel o akreditaci povinnost oznámení této skutečnosti. Automaticky tím tak vzniká povinnost požádat o novou akreditaci. V opačném případě nemůže být žadateli akreditace udělena.
 7. Žadatel o akreditaci je povinen dodržovat hygienická a kulturní pravidla spojená s jeho prací a pracovištěm na kterém ji bude vykonávat. Zavazuje se neomezovat svým chováním a jednáním své spolupracovníky, jiné novináře a osoby činné na daném sportovním podniku.
 8. Akreditovaný novinář je povinnen do 7 dnů vložit na drifting.cz do svého profilu album fotek z danného závodu na kterou mu byla udělena akreditace. Album musí obsahovat minimalně 30 fotografií ve kterých bude umístěno logo Drift Challenge, které je ke stažení na drifting.cz. Po porušení toho bodu nebude udělena akreditace na další závod na který se bude chtít novinář přihlásit a po opětovném nesplnění podmínek bude profil novináře deaktivován a nemá nárok na opětovné schválení profilu.
 9. Novinář je povinnen se po udělení akreditace dostavit na akci do určeného prostoru pro vyzvednutí reflexní vesty a zaplatí poplatek 200,- kč. Po skončení závodu je povinnen vestu vrátit a bude mu vráceno 50,- kč. Nevrácení vesty opravňuje pořadatele k neudělení akreditace a nebo vyškrtnutí ze seznamu novinářů.

 

Dodatek č. 1 Podmínek platnosti akreditace – Závazky akreditované osoby, která použije získané materiály ke komerčnímu účelu 

 1. videostudia umístí do svého záznamu logo Drift Challenge a po závodu dodají do 7 dnína mail josef.strnad@drifting.cz odkaz na nahrané video na Youtube ze závodu. Akreditace videostudií je limitována maximálním počtem pěti zástupců. V rámci fotodokumentace je nutnost umístit do pravého spodního roku logo Drift Challenge na všechny fotky pořízené v průběhu závodu. Tyto je potřeba vložit na svůj profil na drifting.cz do 4 dní po ukončení závodu ke schválení a až poté je možnost jejich zveřejnění.
 2. Promotér má právo získat kopie všech pořízených fotografií ze závodu, jakož i souhlas s užíváním díla a to bezplatně.
 
Sledujte naše další kanály
Děkujeme našim partnerům